Lääkehoidon perusteet 2,5 op


Osaamistavoitteet

 • tunnet lääkehoitoa koskevat säädökset ja periaatteet
 • osaat toimia lääkehoidon toteuttajana
 • ymmärrät turvallisen lääkehoidon kokonaisuuden
 • osaat ennaltaehkäistä lääkityspoikkeamia
 • ymmärrät lääkehoitoon sitoutumisen merkityksen
 • osaat kuvata lääkehoitoprosessin
 • tunnet eri lääkemuotojen, lääkeannosten ja annostelutapojen erot
 • tunnet erilaiset lääkkeenantotavat (p.o., i.d., s.c., i.m., i.v.)
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan päivittäistä lääkehoitoa
 • osaat seurata lääkkeen vaikutuksia potilaassa
 • osaat ohjata potilasta ja omaisia lääkkeen oikeassa annostelussa ja käytössä
 • hallitset Duodecim-lääketietokannan ja Sfinx Pharao -lääkeinteraktiotietokannan käytön
 • osaat laskea lääkelaskut virheettömästi
 • tunnet lääkkeiden yleisimmät sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset

​Keskeinen sisältö

 • lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset ja valvonta
 • turvallisen lääkehoidon perusteet
 • lääkityspoikkeamat
 • lääkkeen määrääminen
 • e-resepti
 • lääkehoidon käsitteet
 • eri lääkemuodot
 • lääkkeiden eri antotavat
 • lääkekorttimerkinnät
 • aseptiikka lääkehoidossa
 • lääkkeen vaiheet elimistössä
 • lääkemyrkytysten ensiapu
 • lääkkeiden sivu-, haitta- ja yhteisvaikutukset
 • Duodecim lääketietokannan käyttö
 • Sfinx Pharao -tietokannan käyttö
 • lääkehoitoprosessi
 • lääkehoidon seuranta ja arviointi, kirjaaminen
 • potilaan ohjaus lääkehoidossa
 • lääkkeiden väärinkäyttö ja riippuvuus
 • sh:n lääkehoidon osaaminen ja etiikka
 • i.d, s.c ja i.m injektiotekniikat laboraatioharjoitteluna lääkelaskentaa (yksikön muunnokset, annoskaavat, annostelu painon mukaan, tiputusnopeus ja -aika, roomalaiset numerot, pitoisuudet, liuoksen valmistaminen kiinteästä aineesta, liuoksen laimentaminen
 • erilaisten injektioiden turvallinen toteuttaminen laboraatioissa