Rakennuskemia 3 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • luonnontieteen peruskäsitteet ja lukutaidon
  • betonin ja metallien kemiallisia ominaisuuksia sekä korroosioon liittyviä tekijöitä
  • yleisimpien rakennusaineiden käyttöturvallisuuden
  • rakennuksen sisäilmaan vaikuttavia kemiallisia ja mikrobiologisia tekijöitä
  • soveltaa oppimaansa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa

Sisältö

  • aineen rakenne ja kemikaalien nimistö
  • rakennuskemikaalien käyttöturvallisuus
  • betonin kemiallinen kestävyys ja betonin vaikutus metalleihin ja epämetalleihin
  • sisäilman kemialliset epäpuhtaudet ja mikrobiologiset olot
  • homeenestoaineet
  • ainemäärä, kaasut, RH ja vesihöyry
  • pitoisuuslaskut ja reaktioyhtälö
  • pH ja betonin karbonatisoituminen
  • sähkökemian perusteet ja metallien reaktiivisuus
  • korroosio, korroosiolajit ja materiaalivalinta korroosion kannalta

Lisätietoja