English Communication Skills

English Communication Skills 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • tiedostaa oman opiskelutyylinsä ja oppimisstrategioiden merkityksen englannin kielen opiskelussa
 • aktivoituu ja harjaantuu käyttämään englannin kieltä erilaisissa opiskeluun, vapaa-aikaan ja työelämään liittyvissä tilanteissa
 • osaa käyttää hyväkseen sanakirjoja ja internet-lähteitä kehittääkseen omaa kielitaitoaan
 • (ICT-alan omat sanastot: tietokoneet, käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittely, tietokannat)
 • ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen työelämässä ja osaa huomioida sen omassa viestintätyylissään
 • ymmärtää ryhmätyöskentelyn dynamiikkaa sekä lähi- että etätyöskentelyssä
 • saavuttaa sellaiset vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat itselle luontevan kommunikoinnin englannin kielellä


Keskeinen sisältö

 • kielitaidon testaus, itsearviointi Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen perusteella
 • itsestä, omasta alasta ja Suomesta kertominen
 • sähköposti ja puhelinkieli, verkkoviestintä
 • sosiaaliset tilanteet
 • kulttuurienvälinen viestintä
 • liike-elämän taidot (seurustelukieli, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyötaidot)


Lisätietoja