Äänityön perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

 • tutustut äänen ilmaisumuotojen ja kerrontatapojen perusteisiin
 • osaat käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja
 • tunnet analogista ja digitaalista ääniteknologiaa ja osaat valita harjoitteisiin soveltuvia laitteita
 • ymmärrät teknologian ja akustiikan antamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotantoprosessissa
 • osaat toimia aktiivisena työryhmän jäsenenä ja edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista

Keskeinen sisältö

 • kurssin sisältö muodostuu ääni-ilmaisussa tarvittavien välineiden käytön oppimisesta ja ilmaisun perusteista
 • luennoilla ja erilaisissa harjoituksissa tutustutaan ääni-,verkko- ja videotuotannoissa käytettäviin äänen tallennuslaitteiden toimintaperiaatteisiin sekä tietokonepohjaisten editointityöasemien toimintaan ja keskeisiin editointiohjelmistoihin
 • ilmaisussa perehdytään äänikerronnan perusperiaatteisiin, kerronnalliseen jatkuvuuteen sekä äänileikkauksen merkitykseen kerronnan osatekijänä, sekä yleisiin äänen fysiologisiin, akustisiin ja kerronnallisiin ominaisuuksiin.
 • Äänityön perusteet kurssilla on teoreettista osaamista mittaava verkkotentti.

AMK+ -NÄYTTÖ

Sisältö

AMK+ näyttö Äänityön perusteet (5op) opintojaksolle on arvioiva portfolio ja äänitekniikan tentti. Opiskelija osoittaa näytöllä osaamisensa opintojakson tavoitteissa kuvatuilla alueilla. Käytännössä opiskelija valmistaa ja liittää portfolioonsa äänityön ja työprosessin dokumentointeja ja selvittää miten niissä todentuu alla olevien osaamisalueiden hallinta. Kirjallisesta osasta on käytävä ilmi osaaminen seuraavilla ääni-ilmaisun ja -tekniikan osa-alueilla.

Äänisuunnittelun perusteita (todennetaan käsikirjoitukseen perustuvalla ääniteoksella)
Äänen fysikaaliset ominaisuuksia kuten esim. taajuus ja voimakkuus jne.
Mikrofonien perustyypit ja suuntakuviot
Akustiikan perusteita
Äänittäminen ja äänen muokkaaminen digitaalisesti.
Äänen leikkaaminen (editointi) digitaalisessa työasemassa
Kyky arvioida työprosessia kirjallisesti arviointikriteerien avulla

Osa 1: Ääniteos

Ääniteos palautetaan n. 3-5 minuuttia pitkän digitaalisen äänityön muodossa (latauslinkki tai linkki pilvipalveluun), millä todennetaan opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hallinta. Sopiva muoto ääniteokselle on pakattu esim. mp3 tai AAC muotoinen dokumentaarinen tai fiktiivinen valmis äänite, muutamilla avainsanoilla ja kirjallisen osan yhteenvedolla varustettuna.

Osa 2: Portfolion kirjallinen osa

Kirjallinen osa (3-5 liuskaa, vakioaseteltu Pdf) sisältää vapaamuotoisen selostuksen siitä, miten opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa kuvatut tiedot ja taidot sekä minkälaisen toiminnan seurauksena taidot ovat kertyneet (opinnot, työkokemus, harrastukset). Lisäksi kirjalliseen osaan sisältyy itsearviointi, jossa oma osaaminen suhteutetaan arviointikriteereihin. Itsearviointi kiteytetään antamalla oppimisprosessille kokonaisarvosana, joka perustellaan tekstissä kertomalla, miten tavoitteet toteutuivat konkreettisina oppimistekoina esim. portfoliossa esiteltyjen teosten työprosesseina. Jos koet, että jokin kriteeri toteutui tietyn tehtävän prosessissa, kerro siitä. Jos jokin jäi todentumatta, sekin on hyvä mainita. Kokonaisarvosana muodostetaan näin käymällä kumulatiivinen arvioinnin kriteeristö läpi kokonaisuudessaan. Esimerkiksi, jos kaikki sarakkeen 1-2 kriteerit täyttyvät perustellusti, siirrytään tarkastelemaan saraketta 3-4. Jos kaikki sarakkeen 3-4 kriteerit eivät täyty, valitaan alempi arvosana 3. Jos kaikki 3-4 kriteerit täyttyvät siirrytään tarkastelemaan sarakkeen 5 kriteerejä. Jos kaikki kriteerit täyttyvät on kokonaisarvosana 5. Huomioi myös lähteiden käytön kriteeri tavoiteltavalla osaamisen tasolla.

Jos äänityön osaamista on opintojakson tavoitteiden ulkopuolelta, voi opiskelija halutessaan ehdottaa niiden huomioimista mahdollisten puuteiden korvaamiseksi.

Tiivistelmä:

 • Ääniteos: opiskelija toimittaa valmistamansa 3-5 minuuttisen ääniteoksen arvioitavaksi. Ääniteoksen mukana on selvitys työprosessista ja käytetyistä työvälineistä ja tekniikoista.
 • Kirjallinen osa: kuvaus opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hallinnasta sekä itsearviointi, jossa esitellyt tuotokset sidotaan arviointikriteereihin ja valitaan suoritukselle numeroarviointi perusteltuna arviointikriteereillä (vakioaseteltu pdf)
 • Opiskelija suorittaa hyväksytysti Äänityön perusteet verkkotentin.

Ilmoittautuminen ja työprosessi:

Opiskelija ilmoittautuu opintoihin väyläopintojen normaalin käytännön mukaisesti. Kun opiskelijalle on luotu tarvittavat Avoimen AMK:n ja Karelia AMK: verkkotunnukset, opiskelija ilmoittaa halukkuudestaan näytön suorittamiseen opintojakson vastuuopettajalle sähköpostilla.

Opettaja lisää opiskelijan opintojakson toteutukseen Peppi-järjestelmässä ja postittaa opiskelijalle tarvittavat tiedot verkko-oppimisympäristöistä tai muista suoritukseen liittyvistä ohjeista. Äänityön perusteet suoritukset palautetaan Karelia AMK:n Moodle-oppimisympäristöön. Kun opiskelija on palauttanut kaikki tarvittavat dokumentit, hän merkitsee suorituksen verkko-oppimisympäristössä ”Lähetä arvioitavaksi” –tilaan, jolloin järjestelmä ilmoittaa opettajalle suorituksen valmistumisesta.

Näyttöjä arvioidaan jatkuvan periaatteen mukaan. Opiskelijaa voidaan pyytää tarvittaessa täydentämään näyttöä 2 viikon kuluessa. Mahdollisen täydennyksen jälkeen näyttö arvioidaan Karelia AMK:n käytössä olevaan arviointijärjestelmään (Peppi). Opiskelija saa tiedon arvioinnista ja palautteesta myös Moodle-järjestelmän kautta.

Kumulatiiviset arviointikriteerit:

1-2:
Osaat äänittää ja muokata digitaalisestiäänittämääsi materiaalia.
Ymmärrät äänileikkauksen merkityksen äänikerronnan tuottamisessa.
Osaat arvioida työskentelyprosessiasi kirjallisesti ja osallistut aktiivisesti työskentelyyn.
3-4:
Osaat äänikerronnan perusteita.
Pystyt tuottamaan teknisesti hyvälaatuista äänimateriaalia ja osaat itsenäisesti käyttää soveltuvia äänilaitteita
Osaat itsenäisesti leikata ääntä editointiohjelmalla.
Osaat perustella tekemiäsi ratkaisuja ja arvioida osaamistasi realistisesti.
Kykenet hyödyntämään lähdeaineistoja.
5:
Osaat suunnitella ja toteuttaa teknisesti ja ilmaisullisesti hyvää auditiivista ja kirjallista materiaalia.
Osaat arvioida monipuolisesti, kriittisesti sekä perustellen omaa oppimistasi ja osaamistasi.
Osaat kirjoittaa otteessaan pitävän, omaäänisen käsikirjoituksen auditiiviseen mediateokseen ja osaat tuottaa julkaisukelpoisen ääniteoksen.
Kykenet hyödyntämään lähdeaineistoja oivaltavasti.

Lisätietoa: juha.linna@karelia.fi