Käsikirjoittaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • oppii tekemään havaintoja elinympäristöstään
 • ymmärtää odotuksen rakentamisen merkityksen tarinankerronnassa
 • hallitsee sekä avoimen että suljetun dramaturgian perusperiaatteet
 • oivaltaa rakenteen, sisällön, ilmaisun ja välineen suhteen
 • osaa soveltaa keskeisiä dramaturgisia työkaluja käsikirjoituksiinsa eri välineissä
 • oppii rakentavan ryhmätyön periaatteet ja antamaan sekä vastaanottamaan palautetta

Keskeinen sisältö

 • tehdään havainnointitehtäviä
 • kirjoitetaan pienimuotoisia harjoitteita eri välineille
 • opiskellaan tarinankerronnan lähtökohtia, odotuksen luomista ja suljetun draamallisen rakenteen käyttöä eri välineissä
 • opiskellaan käsikirjoittamisen ja dramaturgian perusteita
 • opiskellaan avointa dramaturgiaa eri välineissä
 • tutkitaan rakenteen, sisällön, ilmaisun ja välineen suhdetta

Lisätietoja