Mediakulttuuri 5 op

Opintojaksolle voidaan ottaa viisi väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

Oppija:

 • tuntee mediakulttuurin tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä mediakulttuurin ilmiöiden tarkastelussa
 • ymmärtää mediateknologian kehityksen avaamat uudet mahdollisuudet mediakulttuurin kehityksessä ja tutkimuksessa
 • tuntee media-alan kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön, toimijat ja julkaisukanavat
 • osaa seurata ja jäsentää kriittisesti ajankohtaista mediakulttuurista käytävää keskustelua
  havaitsee mediakulttuurin vaikutuksia ympäristössään ja omassa toiminnastaan
 • osaa kriittisesti arvioida mediakulttuurin, yhteiskunnan ja teknologian keskinäisiä suhteita ja ymmärtää mediakulttuurin muun todellisuuden osaksi

Keskeinen sisältö

Oppija perehtyy mediakulttuurin keskeiseen käsitteistöön, tutkimukseen ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Pohdittavia kysymyksiä ovat:

 • mitä mediakulttuuri on?
 • miten sen osa-alueet ovat historiallisesti muotoutuneet?
 • miten mediakulttuuria tutkitaan ja käsitteellistetään kulttuuritieteissä?
 • miten mediakulttuuri muuttuu?
 • millaisia vaikutuksia muutoksella on mediaympäristöille ja mediasisällöille?

Lisätietoja