Valokuvaus ja kuvankäsittely 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • hallitsee digitaalisen valokuvauksen perusteet järjestelmäkameralla ja tuntee valokuvauksen ilmaisukeinoja
 • osaa rakentaa kolmipistevalaisun ja kuvata valokuvausstudiossa
 • tuntee kuvankäsittelyn perustekniikat ja osaa muokata kuvia julkaistaviksi eri medioissa
 • ymmärtää teknologian antamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotantoprosessissa
 • osaa toimia aktiivisena työryhmän jäsenenä ja edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista
 • osaa käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja

Keskeinen sisältö

 • Valokuvauksen- ja kuvakäsittelyn opiskelu limittyvät toisiinsa.
 • Valokuvauksen osuudessa kuvataan digitaalisilla järjestelmäkameroilla.
 • Tutustumme valokuvaan ilmaisumuotona henkilökuvauksen sekä tilan- ja liikkeen kuvaamisen avulla.
 • Henkilökuvauksen yhteydessä valaisun hallintaan harjoitellaan luonnon valossa ja studiossa studiosalamalaitteiden avulla.
 • Kuvattuja kuvia käytetään materiaalina kuvakäsittelyharjoituksissa.
 • Opiskeltavia asioita ovat mm. syvääminen, painovalmiin kuvan valmistaminen sekä verkkoon julkaistavan kuvan ominaisuudet.
 • Kuvia käsitellään Adobe Photoshop-kuvakäsittelyohjelmalla.

AMK+ -NÄYTTÖ

Sisältö

AMK+ näyttö Valokuvaus ja kuvankäsittely (5op) opintojaksolle on arvioiva kaksiosainen portfolio (visuaalinen ja kirjallinen). Opiskelija osoittaa näytöllä osaamisensa opintojakson tavoitteissa kuvatuilla alueilla. Käytännössä opiskelija valitsee portfolioon kuvia ja työprosessin dokumentointeja ja kertoo miten niissä todentuu alla olevien osaamisalueiden hallinta. Visuaalisesta osasta on käytävä ilmi osaaminen seuraavilla valokuvailmaisun, valokuvauksen tekniikan ja kuvankäsittelyn alueilla:

 • Valokuvailmaisun perusteiden hallinta
 • Digitaalisen järjestelmäkameran peruskäyttö
 • Tilan kuvaaminen sisä- ja ulkotiloissa
 • Liikkeen kuvaamisen tekniikoista pysäytetty liike, liikkeen jatkuminen kuvapinnassa ja seuratun liikkeen tekniikka (panorointi)
 • Henkilökuvaus luonnonvalossa ja studiossa
 • Kuvankäsittelyn perustekniikat: RAW-prosessi, sävyjen säädöt, painovalmiin kuvan asetukset, verkkokuvan asetukset
 • Kyky arvioida työprosessia kirjallisesti arviointikriteerien avulla

Osa 1: Visuaalinen portfolio

Visuaalinen osa palautetaan n. 5-10 minuuttia pitkän videon muodossa (latauslinkki tai linkki pilvipalveluun), millä todennetaan opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hallinta. Sopiva muoto esitykselle videossa on esim. slideshow, muutamilla avainsanoilla ja kirjallisen osan yhteenvedolla varustettuna. Videolla on oltava mukana tekijän oma ääni, jolla esittelijä itse kertoo, miten portfolio todentaa osaamisen, jota opintojakson suoritus edellyttää. Hyvä tapa on kertoa omin sanoin kuvien yhteydessä, miten tavoiteltu osaaminen niissä näkyy esim. käytetyt valokuvailmaisun keinot, tekniset tavoitteet ja niissä onnistuminen, millaisia havaintoja kuvaustilanteessa on tapahtunut, mitä kuvankäsittelyn keinoja on käytetty jne.

Mikäli videon tekeminen ei perustelluista syistä ole mahdollista, voi opiskelija pyytää opettajalta esittelyaikaa, jolloin sopiva esitysmuoto on slideshow (Keynote, Powerpoint, Pdf tai vastaava). Esittelyajasta ja paikasta sovitaan opettajan kanssa sähköpostitse.

Osa 2: Portfolion kirjallinen osa

Kirjallinen osa (3-5 liuskaa, vakioaseteltu Pdf) sisältää vapaamuotoisen selostuksen siitä, miten opiskelija hallitsee osaamistavoitteissa kuvatut tiedot ja taidot sekä minkälaisen toiminnan seurauksena taidot ovat kertyneet (opinnot, työkokemus, harrastukset). Lisäksi kirjalliseen osaan sisältyy itsearviointi, jossa oma osaaminen suhteutetaan arviointikriteereihin. Itsearviointi kiteytetään antamalla oppimisprosessille kokonaisarvosana, joka perustellaan tekstissä kertomalla, miten tavoitteet toteutuivat konkreettisina oppimistekoina esim. portfoliossa esiteltyjen teosten työprosesseina. Jos koet, että jokin kriteeri toteutui tietyn tehtävän prosessissa, kerro siitä. Jos jokin jäi todentumatta, sekin on hyvä mainita. Kokonaisarvosana muodostetaan näin käymällä kumulatiivinen arviointikriteeristö läpi kokonaisuudessaan. Esimerkiksi, jos kaikki sarakkeen 1-2 kriteerit täyttyvät perustellusti, siirrytään tarkastelemaan saraketta 3-4. Jos kaikki sarakkeen 3-4 kriteerit eivät täyty, valitaan alempi arvosana 3. Jos kaikki 3-4 kriteerit täyttyvät siirrytään tarkastelemaan sarakkeen 5 kriteerejä. Jos kaikki kriteerit täyttyvät on kokonaisarvosana 5. Huomioi myös lähteiden käytön kriteeri tavoiteltavalla osaamisen tasolla.

Jos valokuvauksen ja kuvankäsittelyn osaamista on opintojakson tavoitteiden ulkopuolelta, voi opiskelija halutessaan ehdottaa niiden huomioimista mahdollisten puuteiden korvaamiseksi.

Tiivistelmä:

 • Visuaalinen osa: opiskelija esittelee oman kertojan äänensä avulla visuaaliset tuotokset slideshow:na osaamistavoitteiden avainsanoilla höystettynä (video)
 • Kirjallinen osa: kuvaus opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hallinnasta sekä itsearviointi, jossa esitellyt tuotokset sidotaan arviointikriteereihin ja valitaan suoritukselle numeroarviointi perusteltuna arviointikriteereillä (vakioaseteltu pdf)

Ilmoittautuminen ja työprosessi:

Opiskelija ilmoittautuu opintoihin väyläopintojen normaalin käytännön mukaisesti. Kun opiskelijalle on luotu tarvittavat Avoimen AMK:n ja Karelia AMK: verkkotunnukset, opiskelija ilmoittaa halukkuudestaan näytön suorittamiseen opintojakson vastuuopettajalle sähköpostilla. Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn (5 op) vastuuopettajan sähköpostiosoite:  juha.valonen@karelia.fi

Opettaja lisää opiskelijan opintojakson toteutukseen SoleOps-järjestelmässä ja postittaa opiskelijalle tarvittavat tiedot verkko-oppimisympäristöistä tai muista suoritukseen liittyvistä ohjeista. Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn suoritukset palautetaan Karelia AMK:n MoodleRooms-oppimisympäristöön. Kun opiskelija on palauttanut kaikki tarvittavat dokumentit, hän merkitsee suorituksen verkko-oppimisympäristössä ”Lähetä arvioitavaksi” –tilaan, jolloin järjestelmä ilmoittaa opettajalle suorituksen valmistumisesta.

Näyttöjä arvioidaan jatkuvan periaatteen mukaan. Opiskelijaa voidaan pyytää tarvittaessa täydentämään näyttöä 2 viikon kuluessa. Mahdollisen täydennyksen jälkeen näyttö arvioidaan Karelia AMK:n käytössä olevaan arviointijärjestelmään (Winha). Opiskelija saa tiedon arvioinnista ja palautteesta myös MoodleRooms-järjestelmän kautta.

Kumulatiiviset arviointikriteerit:

1-2:

Hallitset digitaalisen valokuvauskameran käytön
Osaat siirtää kuvat kamerasta tietokoneelle ja tallentaa kuvia eri muodoissa
Tunnet kuvakäsittelyn perusperiaateet
Hallitset valokuvan ilmaisukeinojen- sekä valaisun perusteita
Osaat arvioida työskentelyprosessiasi kirjallisesti ja osallistut aktiivisesti työskentelyyn

3-4:

Osaat työskennellä valokuvausstudiossa
Hallitset digitaalisen valokuvamateriaalin perusmuokkauksen kuvakäsittelyohjelmalla
Hallitset järjestelmäkameran manuaaliset asetukset kuvatessasi
Osaat muokata kuvia laakapainokelpoisiksi ja optimoida verkkoon julkaistavia kuvia
Osaat perustella tekemiäsi ratkaisuja ja arvioida osaamistasi realistisesti
Kykenet hyödyntämään lähdeaineistoja

5:

Osaat suunnitella ja kuvata teknisesti ja ilmaisullisesti korkeatasoisia valokuvia
Osaat tuottaa tarkoituksenmukaista kuvamateriaalia eri medioissa julkaistavaksi
Osaat arvioida monipuolisesti, kriittisesti sekä perustellen omaa oppimistasi ja osaamistasi
Kykenet hyödyntämään lähdeaineistoja oivaltavasti

Lisätietoa: juha.valonen@karelia.fi