Verkkoviestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee verkkosivuston suunnittelun, rakentamisen ja julkaisemisen prosesseja
  • tuntee eri mahdollisuuksia verkkosivuston toteuttamiseen
  • tuntee käytettävyyden perusteita
  • ymmärtää teknologian antamia mahdollisuuksia ja rajoitteita tuotantoprosessissa
  • osaa käyttää opiskelussa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja

Keskeinen sisältö

  • valmiiden verkkosivujen analysointia
  • perehtymistä erilaisiin verkkosivujen toteutusympäristöihin
  • verkkosivuston suunnitteluprosessi
  • html-kielen ja CSS-tyylien perusteet
  • oman sivuston suunnittelu, toteutus ja julkaisu

AMK+-NÄYTTÖ

Sisältö

Verkkoviestinnän AMK+ -näyttö on kaksiosainen arvioiva portfolio, jossa opiskelija todentaa yllä olevien osaamistavoitteiden toteutumisen.

Osa 1:
Työnäytteenä on sähköinen portfolio, jonka opiskelija toteuttaa verkkosivustona. Työnäytteessä arvioidaan ylläolevia tavoitteita.

Osa 2:
Kirjallinen osa, jossa opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja tekemistään toisen asteen näytössä lähdekirjallisuuden sekä oman kokemuksen vuoropuhelulla. Kirjallisen osan voi tehdä erillisenä tekstidokumenttina pdf-muodossa tai se voi olla osa verkkosivustoa. Laajuudeltaan kirjallinen osio on 2-4 A4-sivua vakioasettelulla.

Lähdekirjallisuus: Krug Steve: Don’t make me think, revisited : a common sense approach to web and mobile usability. 2014.

Näyttöjä arvioidaan jatkuvan periaatteen mukaan.

Arviointiasteikko 0 (hylätty) 1-5 (hyväksytty).

Arviointiperusteet
Opiskelija
1-2:
tuntee verkkosivujen kooston perusperiaateet
osaa koostaa verkkosivuston ja julkaista sen verkossa
osaa arvioida työskentelyprosessiaan kirjallisesti
kykenee hyödyntämään lähdeaineistoa
3-4:
osaa koostaa käytettävyysperiaatteita noudattavan verkkosivuston
osaa perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida osaamistaan realistisesti
kykenee hyödyntämään lähdeaineistoja

5:
osaa tuottaa teknisesti toimivan, helposti käytettävän ja sisällöllisesti monipuolisen verkkosivuston
osaa arvioida monipuolisesti, kriittisesti sekä perustellen omaa oppimistaan ja osaamistaan
kykenee hyödyntämään lähdeaineistoja oivaltavasti

Lisätietoa: aarno.savolainen@karelia.fi