Metsänhoidon perusteet 4 op

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tuntee ilmaston ja maaperän kasvupaikkatekijöiden merkityksen metsäalueen viljavuudelle. Opiskelija tunnistaa maalajit käytännön metsätalouden vaatimusten mukaisesti. Hän tietää metsämaan tärkeimmät ominaisuudet metsäkasvatuksen toimenpiteiden arvioinnin perusteena. Opiskelija tunnistaa käytännön metsätyypit.

SISÄLTÖ

  • Kasvupaikkatekijät ja metsäalueen viljavuus
  • Maalajit ja niiden tunnistaminen
  • Metsämaan ominaisuudet ja metsänkasvatus
  • Käytännön metsätyypit ja tunnistamisen kannalta olennainen lajisto