Puunhankinnan perusteet 3 op

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

  • tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä tuntee erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston
  • tuntee puutavaralajimenetelmän ja sen käytännön toteutuksen
  • osaa puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • ymmärtää puunhankinnan osana metsäklusteria
  • saa tuntuman sekä manuaalisesta puutavaran hakkuusta että raivaussahan käytöstä, hakkuu- ja taimikonhoitomenetelmistä, moottori- ja raivaussahan käytöstä ja huollosta ja turvallisista työmenetelmistä.

KESKEINEN SISÄLTÖ

A osa Puunhankinnan perusteet, teoria 3 op

Puunhankinnan käsitteet ja termistö. Puunkorjuussa käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden varusteet. Puunkorjuumenetelmät tavaralajimenetelmällä kasvatus- ja uudistushakkuilla. Leimikon suunnittelun perusteet.

B osa Manuaalinen puunkorjuu ja taimikonhoito 2 op

Valmiudet turvalliseen työskentelyyn moottori- ja raivaussahalla. Moottori- ja raivaussahan käytön tekniikat. Puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset. Moottori- ja raivaussahan käyttö ja huolto.

HUOM! Väyläopintoina suoritetaan osa A Puuhankinnan perusteet, teoria 3 op