Tieto- ja viestintätekniikka 3 op

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija

  • tuntee Karelia-amk:n tietotekniset käytänteet
  • hallitsee tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan -työvälineohjelmien käytön sekä kuvankäsittelyn perusteet
  • pystyy tekstinkäsittelyohjelmaa soveltaen tuottamaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia eri sääntöjä noudattavia tekstidokumentteja, sekä hallitsee Office-tuotteiden yhteiskäytön
  • osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmaa monipuolisesti erilaisiin opiskelun ja työelämän vaatimuksiin
  • hallitsee esitysgrafiikan ja kuvankäsittelyn yleiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaan.

SISÄLTÖ

  • Karelia-amk:n opiskelijan käytössä olevat tietojärjestelmät
  • taulukkolaskenta
  • tekstinkäsittely
  • esitysgrafiikka ja kuvankäsittely