Ammatillinen kasvu 1 op

Osaamistavoitteet

 • Osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä.
 • Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat.
 • Tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä.
 • Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
 • Tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut.
 • Kannat vastuuta omista opinnoistasi ja ammatillisesta kasvustasi sekä omasta opiskelukyvystä ja opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta.
 • Ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä.
 • Tunnet Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön ja osaat toimia hyvien tapojen ja työelämäkäytänteiden mukaan korkeakouluopiskelijana.
 • Tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt.
 • Hahmotat henkilökohtaisen opintosuunnitteluprosessin ja osaat tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (eHOPS).
 • Opit arvioimaan omaa osaamistasi ja ammatillista kehittymistäsi sekä tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä.

Keskeinen sisältö

 • opetus- ja toteutussuunnitelmaan sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen, työelämän käytäntöihin ja pelisääntöihin tutustuminen (tutkintosääntö, lukujärjestykset, työelämäyhteistyö)
 • Tietoverkkojen käyttö, karelia.fi, sähköinen opinto-opas PAKKI, opintosuoritusrekisteri WinhaWille, SoleOPS ja eHOPS -järjestelmät, Moodle2, Outlook -sähköposti, TimeEdit
 • opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, opintojen ohjaus, opintokuraattori, terveydenhuolto, opintososiaaliset edut, seurakunta, kielipalvelut, kv-palvelut, kirjasto ja opiskelijayhdistys POKA
 • tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset osaamiskäytänteet
 • itseohjautuvuus, omien opiskelutaitojen ja oppimistyylien arviointi
 • elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
 • opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
 • opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
 • yhteisöllisyys ja välittäminen
 • kirjasto- ja tietopalvelut, tiedonhankinta
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS) laatiminen
 • kehityskeskustelu opettajatutorin/opinto-ohjaajan kanssa