Matkailun perusteet 4 op

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija
  osaa matkailun peruskäsitteet ja määritelmät
 • osaa kertoa matkailun globaalista ja kotimaisesta kehityksestä, matkailun hyödyistä, haitoista ja
 • vetovoimatekijöistä, matkailun tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä matkailusta kulttuurisena ilmiönä.
 • tuntee matkailun toimialarakenteen ja sen alatoimialat.
 • tietää matkailun keskeiset tunnusluvut ja osaat hakea niistä tietoa.
 • osaa hankkia tietoa matkailualueista sekä esittää matkailuun liittyvien ilmiöiden vaikutuksesta kohdealueella.
 • osaa työskennellä ryhmässä.

Keskeinen sisältö

 • Matkailun määritelmät ja keskeiset käsitteet
 • Matkailijakäyttäytyminen
 • Matkailu sosio-kulttuurisena ja taloudellisena ilmiönä
 • Matkailun historia ja nykytilanne
 • Matkailun hyödyt ja haitat
 • Matkailun vetovoimatekijät
 • Matkailualueiden syntyyn vaikuttaneet fyysiset ja kulttuuriset tekijät
 • Maapallon matkailualueet

 

Matkailun perusteet voi suorittaa AMK+-näyttönä:

Opiskelija osoittaa osaamisensa kirjallisilla tehtävillä sekä suullisella esityksellä ja PowerPoint-esityksellä.