Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1, 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelujen asiakaslähtöisen tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen perusteet matkailualalla. Hän ymmärtää palvelutuotteen rakentumisen eri vaiheet huomioiden laatu, asiakkaan saama arvo ja elämyksellisyys matkailutuotteissa. Opiskelija tunnistaa matkailumarkkinoinnin sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Hän ymmärtää asiakaslähtöisen markkinoinnin sekä matkailupalvelun hinnoittelun periaatteet sekä laadun merkityksen markkinoinnin tukena.

Keskeinen sisältö

Tuotekehitys matkailualalla. Elämyksellisyys, tuotepaketointi ja -räätälöinti, hinnoittelun perusteet, markkinointiympäristön perusteet sekä markkinoinnin kilpailukeinot.

Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1 voi suorittaa AMK+-näyttönä:

Opiskelija osoittaa osaamisensa esittämällä Ensiapua EA1-todistuksen sekä kirjallisilla tehtävillä tai tentillä.