Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuottamaan ohjeistuksen mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä ja osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan. Opiskelija ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessiaan ja oman ammattitaitonsa kehittämistä.

Keskeinen sisältö

  • opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
  • tieteellisen tekstin piirteet
  • ammattikorkeakoulutasoisen asiatekstin tuottaminen
  • ryhmässä kirjoittaminen
  • kielenhuolto
  • suullinen raportointi