Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 4 op

Osaamistavoitteet

Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö (4 op)

Opintojakson suoritettuasi:

 • tiedät suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan periaatteita osana hyvinvointiyhteiskunnan toimintakulttuuria
 • ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan Suomessa. Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalveluja asiakkaan näkökulmasta
 • tiedät ja osaat seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä / ajankohtaisia toimenpideohjelmia
 • osaat toimia juridisesti perustellulla tavalla ja terveydenhuollon eettisten periaatteiden ja säädösten mukaisesti ammatissasi
 • tiedostat oman roolisi terveyspalvelujen toteuttajana, terveydenhuollon ammattilaisena ja osaat ohjata asiakasta palvelujen piiriin
 • ymmärrät sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tulevaisuuden muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
 • tunnet vaikutusmahdollisuutesi yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmässä
 • osaat hakea sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön liittyvää tietoa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen

Sähköinen toimintaympäristö ja verkkoviestintä (1 op)

Opintojakson suoritettuasi:

 • tiedät ja ymmärrät asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen lainsäädännölliset perusteet sekä niihin liittyvät tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset
 • saat kokonaiskuvaa sähköisten palvelujen tarjonnasta ja käytöstä kansallisesti ja kansainvälisesti
 • tiedät sähköisten palvelujen hyödyntämisestä osana potilaan/asiakkaan kokonaishoitoa
 • tiedostat oman roolisi näiden palvelujen toteuttajana terveyden-/sosiaalihuollon ammattilaisena
 • saat kokemusta ohjata asiakasta/potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3 sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
 • tunnistat ammattilaisen osaamistarpeita sähköisten palvelujen toteuttajana
 • saat kokemuksia ja valmiuksia ohjata ja motivoimaan asiakasta sähköisten palvelujen käyttöön ja        omahoitoon
 • osaat hyödyntää sosiaalista mediaa työssäsi sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen  median käytössä

Keskeinen sisältö

Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö (3 op)

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista, asiakkaita ja toimijoita koskeva keskeinen            lainsäädäntö ja muut ohjeet, ajankohtaiset toimenpideohjelmat ja EU-direktiivit
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • Sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatiot ja palvelujen järjestämisvastuut ja organisointi (valtio, maakunta,  kunta, yksityinen ja kolmas sektori)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet, hoidon porrastus
 • Taloudellisten voimavarojen kohdentaminen ja niistä päättäminen
 • Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri
 • Asiakaslähtöinen ja moniammatillinen saumaton toiminta palveluprosessissa ja -ketjussa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluketjut

Sähköinen toimintaympäristö ja verkkoviestintä (1 op)

 • Sähköisten palvelujen lainsäädännölliset perusteet sekä niihin liittyvät tietoturvaan ja tieto-suojaan    liittyvät vaatimukset
 • Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut – muuttuva asiakkuus ja ammattilaisuus
 • Erilaiset sähköiset palvelut, niiden jäsentäminen ja soveltuvuuden arviointi erilaisille asiakasryhmille
 • Erilaiset toimintaympäristöt
 • Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden erityispiirteet
 • Verkkoviestintä ja verkkovuorovaikutuksen ominaispiirteet, virtuaaliyhteisö, viestintätaidot verkossa, verkkokirjoittaminen, kansalaisviestintä, eettisyys
 • Mediakriittisyys, potilaan ja asiakkaan ohjaaminen luottavan terveystiedon käyttöön omahoidon tukena
 • Itsehoitopisteiden sähköisen materiaalin hyödyntäminen
 • Laaja vaitiolo ja tietojen suojelu, asiakkaan ja potilaan tiedonsaanti oikeus, tietoturvariskit
 • Tietojärjestelmien hyödyntäminen asiakkaan ja potilaan tietojen dokumentoinnissa
 • Tiedottaminen
 • Sosiaalinen media