Hoitotyön etiikka ja vuorovaikutus 1,5 op

Opintojakso kuuluu AMK+-näytön ensimmäisen lukukauden 12 opintopisteen kokonaisuuteen. AMK+-näyttöpäivä järjestetään kevätlukukaudella Joensuussa ammattikorkeakoulun tiloissa.

Opiskelijat saavat itsenäistä perehtymistä varten kirjallisen materiaalin useita viikkoja ennen näyttöpäivää. AMK+-näyttöön voivat osallistua vain opiskelijat, jotka ovat suorittaneet väyläopintokokonaisuuden.

Osaamistavoitteet

Osaat

 • toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • tunnistat hoitotyön keskeiset käsitteet: ihminen, terveys, ympäristö ja hoitotyö
 • kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita sekä huomioida asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet
 • toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa potilaiden ja omaisten kanssa
 • toimia työyhteisön jäsenenä dialogisessa vuorovaikutuksessa
 • huomioida potilaan hoitoympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen potilasturvallisuuden

Keskeinen sisältö

 • Opintojakson orientaatio
 • Hoitotyön keskeiset käsitteet
 • Etiikka: perusta, arvot, periaatteet, eettinen päätöksenteko, sairaanhoitajan eettiset ohjeet (lait ja asetukset), potilaan ja hoitajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Hoitotyön arvojen ja periaatteiden soveltaminen erilaisiin hoitotyön tilanteisiin
 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen potilasturvallisuus
 • Potilaan kohtaaminen ja vuorovaikutus, johon liittyen elokuvan analysointi
 • Eri-ikäisten potilaiden tarpeet ja niiden huomiointi
 • Työelämätaidot