Rakennuskemia 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • luonnontieteen peruskäsitteet ja lukutaidon
 • betonin ja metallien kemiallisia ominaisuuksia sekä korroosioon liittyviä tekijöitä
 • yleisimpien rakennusaineiden käyttöturvallisuuden
 • rakennuksen sisäilmaan vaikuttavia kemiallisia ja mikrobiologisia tekijöitä
 • soveltaa oppimaansa luonnontiedettä tekniikan sovelluksissa

Sisältö

 • aineen rakenne ja kemikaalien nimistö
 • rakennuskemikaalien käyttöturvallisuus
 • betonin kemiallinen kestävyys ja betonin vaikutus metalleihin ja epämetalleihin
 • sisäilman kemialliset epäpuhtaudet ja mikrobiologiset olot
 • homeenestoaineet
 • ainemäärä, kaasut, RH ja vesihöyry
 • pitoisuuslaskut ja reaktioyhtälö
 • pH ja betonin karbonatisoituminen
 • sähkökemian perusteet ja metallien reaktiivisuus
 • korroosio, korroosiolajit ja materiaalivalinta korroosion kannalta

Lisätietoja