Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tuottamaan ohjeistuksen mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä ja osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan. Opiskelija ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessiaan ja oman ammattitaitonsa kehitttämistä.

Keskeinen sisältö

  • opinnäytyöohjeen mukainen raportointi
  • korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
  • erilaiset tutkimusraportintiin liittyvät tekstilajit ja niiden tunnistaminen
  • kirjoittamistekniikat ja -prosessit
  • tekstin rakenne ja jäsentely
  • tuotosten esittäminen muuulle ryhmälle
  • kielenhuoltoa

Lisätietoja