Asiakkuudenhallinta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää palvelujen markkinoinnin erityispiirteet verrattuna tuotteiden markkinointiin ja hän hallitsee asiakastyytyväisyyteen pohjautuvan johtamisen periaatteet. Opiskelija tuntee asiakkuusajattelun peruskäsitteet ja saa valmiuksia luoda ja ylläpitää yrityksen asiakassuhteita.

Sisältö

Palvelujen laatuperusteinen markkinointi, asiakastyytyväisyyden kuunteleminen, asiakastyytyväisyysjohtaminen. Asiakkuusajattelun viitekehys, asiakkuuden elinkaari, asiakkuuden talous, asiakkuusstrategiat, kanta-asiakasohjelmat.