Markkinoinnin perusteet 5 op

Opiskelija

  • ymmärtää asiakaslähtöisen ja kokonaisvaltaisen markkinoinnin merkityksen liiketoiminnassa – hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa hyödyntää niitä
  • ymmärtää kuluttajakäyttäytymisen ja segmentoinnin merkityksen liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Keskeinen sisältö

  • Markkinoinnin ajattelutavat
  • 4P,4C ja 7P
  • Kuluttajakäyttäytymisen käsitteistö
  • Segmentointi
  • Asiakassuhdemarkkinointi