Raportointi- ja kirjoitusviestintä 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tuottaa ohjeistuksen mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä asiatekstejä
  • osaa laatia raportin Karelia-amk:n ohjeiden mukaisesti
  • ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja ammattitaitonsa kehittymistä.

Sisältö

  • opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
  • korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
  • kirjoittamistekniikat ja kirjoittamisprosessi
  • asiatekstin rakenne, tyyli ja jäsentely
  • kielenhuolto
  • tuotosten esittely muille (suullinen raportointi)