Kehity kirjoittajana – Kohti korkeakoulutasoista raportointia 2 op

Kurssilla kehitetään kirjoittamisen perustaitoja ja kerrataan oikeinkirjoitukseen sekä tyyliin liittyviä asioita. Opintojakso toteutetaan itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 1.2.-31.5.2022 ja opintoihin on nonstop-ilmoittautuminen 24.4. 2022 saakka.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • osaa tuottaa ohjeistuksen mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä
  • osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan
  • ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessiaan ja oman ammattitaitonsa kehittämistä.

Sisältö

Keskeiset teemat ja sisällöt:

  • kielenhuolto ja hyvä kielenkäyttö
  • asiatekstin tyyli ja jäsentely
  • kirjoittamistekniikat ja -prosessit
  • lähdeviittaustekniikka ja referointi
  • erilaiset tekstit ja asiakirjat (mm. referaatti, muistio)
  • korkeakoulutasoisen kirjoittamisen perusteet