AMK-startti 2 op

Opintojakson syksyn 2019 toteutukselle ilmoittaudutaan 23.11. mennessä.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelijalla on realistinen kuva itseään kiinnostavan amk-koulutuksen sisällöstä, opiskelumenetelmistä, opiskelijan arjesta ja tyypillisimmistä ensimmäisistä valmistumisen jälkeisistä työpaikoista.
  • Opiskelija osaa hahmottaa omaa kiinnostustaan AMK-opintoihin.
  • Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan valitun alan opinnoissa ja tulevassa työelämässä.
  • Opiskelija osaa hyödyntää hankkimiaan tietoja ja kokemuksia jatko-opintojen suunnittelussa.

Sisältö

  • Oman osaamisen ja ammatillisten vahvuuksien kartoittaminen uraohjauskeskustelun, tutustumiskäyntien ja verkkotehtävien avulla.
  • Oman urasuunnittelun pohjalta valittujen alojen opintoihin perehtyminen; opetussuunnitelmaan ja koulutuksen tuottamaan osaamiseen perehtyminen, tutustuminen opiskeluun valitulla alalla(aloilla) seuraten opetusta paikan päällä sekä ammatissa tarvittavaan tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen perehtyminen.
  • Mahdollisiin työtehtäviin ja niiden vaatimuksiin tutustuminen, ammattilehtiin/ työpaikkailmoituksiin tutustuminen.
  • Ohjaajien kanssa suunnitellut tutustumiskäynnit työpaikoilla tai alalla opiskelevien tai työskentelevien haastattelut.
  • Oman oppimisen ja tutustumiskäyntien reflektointi sekä jatko-opintosuunnitelman tekeminen ja käytännön toimintasuunnitelma jatko-opintoihin hakeutumiseen ja näiden kirjallinen raportointi.

Toteutus

Opintojakso sisältää pienryhmäohjausta ja yksilöohjausta (suunnitelman laatiminen ja loppukeskustelu) sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Yhteinen opintojakson aloitus, lähitapaaminen: ma 2.12.2019 klo 16-18
Karelia-amk Tikkarinne-kampus
Opintojakson tavoitteet, toteutusjärjestelyt, Moodle-verkkoympäristöön perehtyminen, henkilökohtaisten ohjauskeskusteluaikojen sopiminen
Yhteinen opintojakson päätöstilaisuus, lähitapaaminen: ma 27.1.2020 klo 16-18
Karelia-amk Wärtsilä-kampus
Omat jatkosuunnitelmat valmiina, palaute