Englanti – Brush up your English 1 osp

Kurssilla vahvistetaan valmiuksia jatko-opintoja varten. Kurssin suoritettuaan opiskelija voi jatkaa Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämälle English Refresher -opintojaksolle.

Sisältö

 • Kielen rakenteiden ja sanaston osaamisen vahvistaminen varsinkin jatko-opintoja ajatellen.
 • Opiskelija laajentaa osaamistaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

Opiskelija

 • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä
 • ymmärtää kielen ja kulttuurin merkityksen
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan.

Oppimateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali mukaan lukien sähköinen materiaali.

Arviointimenetelmät

Tutkinnon perusteiden mukaiset arvioinnin kohteet.

 • oman alan viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Numeerinen arviointi T1-K3

Osa-alueiden osissa arviointi toteutetaan niin, että opiskelija osoittaa hallitsevansa mahdollisimman laajasti osa-alueen kokonaisuuden, vaikka asiat on opeteltu pienempinä osina. Pienempien osien arviointi on oppimisen arviointia, josta opiskelijalle annetaan suullista ja kirjallista palautetta. Y-opintojen arviointiasteikko 1-3.

Ammattitaitovaatimus

 • osaa viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
 • osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä
 • osaa kehittää kielen oppimisen strategioitansa ja oppimistapojaan